Offerte watersport

TUSSENPERSOON: SADI CLAEYS NV

Nummer:                        10807 


  Gegevens aanvrager

  Als de verzekering op naam van een bedrijf moet komen te staan

  Dus graag hierboven de gegevens van de vertegenwoordiger invullen

  Ja, onder nummerNee


  Te verzekeren vaartuig

  Gegevens vaartuig

  zeilboot openzeilboot kajuitmotorboot openmotorboot kajuitsloeprubberbootcatamaranandere

  staalpolyesteraluminiumhoutandere

  JaNee

  Buitenboordmotor (opgelet, verplichte beveiliging diefstal)Ingebouwde motor

  Ook graag de hierna gevraagde gegevens invullen

  JaNee

  Gegevens voortstuwingsinstallatie (VSI)

  Motor 1

  benzinedieselgaselektrische aandrijvingandere

  Motor 2

  benzinedieselgaselektrische aandrijvingandere


  Dekking/ verzekerde bedrag(en)/ vaargebied

  AansprakelijkheidBeperkt casco (inclusief aansprakelijkheid)Volledig casco (inclusief aansprakelijkheid)Ongevallen OpvarendenRechtsbijstand

  met € 0,- eigen risicomet € 250,- eigen risicomet € 500,- eigen risico

  met € 0,- eigen risicomet € 250,- eigen risicomet € 500,- eigen risico

  € 10.000,- overlijden / € 25.000,- blijvende invaliditeit€ 15.000,- overlijden / € 50.000,- blijvende invaliditeit€ 25.000,- overlijden / € 75.000,- blijvende invaliditeit

  (huidige waarde van vaartuig inclusief VSI (= voorstuwingsinstallatie), eventueel bijboot en extra uitrusting)

  NederlandEuropa + 20 mijl kustdekkingMiddellandse zeeZeedekking (groot vierkant) : 60° NB, 20° OL, 45° NB,12°

  JaNee

  Opgave merk en chassisnummer


  Overige zaken

  aanvragereen ander dan de aanvrager, namelijk:

  *Indien op naam van een bedrijf

  (Indien een ander dan aanvrager, ook graag toelichten welk belang aanvrager bij het vaartuig heeft.)

  Als de verzekering op naam van een bedrijf wordt afgesloten

  Welke persoon is de 'vaste' gebruiker van het vaartuig

  voor eigen, recreatief gebruikverhuur / chartervaart(ook) wedstrijdzeilenandere

  Ten aanzien van de ligplaats graag opgeven

  JaNee

  JaNee

  NB Aanwezigheid ervan is verplicht bij een vaartuig met ingebouwde benzinemotor

  JaNee

  Zo ja, dan graag opgave bij welke maatschappij en onder welk polisnummer

  No-claim overname / Verklaring schadevrije jaren

  Ondergetekende verklaart schadevrij te hebben gevaren sinds de hieronder vermelde datum en machtigt Delta Lloyd hieromtrent zonodig navraag te doen bij (een) vorige verzekeraar(s).


  Overige contractgegevens

  per jaarper halfjaarper kwartaalper maand

  Ja*Nee

  * Bij premiebetaling per maand, kwartaal en half jaar is betaling via automatische incasso de enige mogelijkheid.

  Door dit hokje aan te kruisen, geeft u aan dat uw handtekening tevens betrekking heeft op een machtiging voor automatische incasso. Geef in dat geval ook aan van welk bankrekeningnummer (IBAN) wij de premie mogen incasseren.


  Bijzonderheden

  JaNee

  Heeft een verzekeraar u ooit:

  JaNee

  JaNee

  JaNee


  Algemene slotvraag (zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)

  Strafrechtelijk verleden

  JaNee

  Toelichting op de vraag naar een strafrechtelijk verleden

  U hoeft deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als u of één van de andere belanghebbenden als verdacht, of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met politie of justitie in verband met :

  - een misdrijf - of poging daartoe - als diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing of afdreiging;
  - een (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;
  - overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de Wet op de economische delicten.


  Belangrijke informatie

  Wettelijke mededelingsplicht

  U bent verplicht de vragen die wij in dit aanvraagformulier stellen, zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, van wie de belangen worden meeverzekerd. Bij beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.
  Vraagt u de verzekering (ook) voor een maatschap, een vennootschap onder firma, of een rechtspersoon aan? Dan gelden de vragen die zijn gesteld onder 'Bijzonderheden' en onder 'Algemene slotvraag' ook voor:
  - de leden van de maatschap
  - de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF)
  - de statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon
  - de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en - als deze aandeelhouders zelf een rechtspersoon is/zijn - hun statutair directeur(en)/bestuurders en
  - aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer.

  Vragen waarvan u denkt dat het antwoord al bij Delta Lloyd bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

  Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelf vervalt, of dat de vezekering wordt opgezegd.

  Als u opzettelijk onjuiste informatie geeft kunnen wij daarnaast aangifte doen bij de politie en/of uw gegevens opnemen in de interne en externe waarschuwingssysteme die door verzekeraars worden gebruikt.

  Persoonsgegevens

  Bij de aanvraag of bij wijziging van uw verzekering vragen wij persoonsgegevens van u. Deze gegevens gebruiken wij voor:
  - het vastleggen en uitvoeren van de verzekering;
  - het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
  - het voorkomen van fraude;
  - het uitvoeren van marketingactiviteiten;
  - het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten.

  Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij gegeven over u en uw verzekeringen inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de Nederlandse verzekeraars (CIS). Op de website www.stichtingcis.nl vindt u meer informatie, waaronder het privacyreglement van Stichting CIS.

  Voorwaarden

  Op de Watersportpolis zijn polisvoorwaarden van toepassing. U vindt deze voorwaarden op www.deltalloyd.nl. In de voorwaarden leest u onder andere welke afspraken gelden voor deze verzekering en hoe u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over onze dienstverlening.


  Slotverklaring

  Door ondertekening verklaart u:
  - dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn, en;
  - dat u een verzekering zoals aangegeven wilt aangaan met Delta Lloyd Schadeverzekering NV, en;
  - dat u akkoord gaat met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering.  captcha