Voor bedrijfsleiders

Bestuurdersaansprakelijkheid

In de wetgeving zijn diverse artikels voorzien waarbij bestuurders van een vennootschap (bvba, nv, vzw, …) persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade tijdens de uitvoering van hun mandaat.

Het gaat hier dan specifiek om grove nalatigheid, overtredingen op wettelijke bepalingen, verkeerde inschattingen en dergelijke. Vermits men ook verantwoordelijkheid draagt voor daden van ondergeschikten is het zeker aan te raden om een dergelijke polis af te sluiten.

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf kan een polis op maat voorgesteld worden. Wij kiezen steeds in overleg met onze klanten de meest geschikte formule.

Gratis offerte

VAPZ: Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

Hoewel er stilaan een kentering lijkt te komen, is het geen geheim dat een pensioen van zelfstandigen geen hoge pieken scheert. Indien u na het stopzetten of overlaten van uw bedrijf ook nog uw levensstandaard wil behouden kan een formule op maat uitgewerkt worden.

De VAPZ is zeker de eerste verzekering voor een zelfstandige die wil sparen voor zijn pensioen EN genieten van mooie fiscale voordelen tot 65%! Ja, ja, U hebt dit goed gelezen!

De VAPZ neemt de zelfstandige op zijn persoonlijke naam.  De premie bedraagt 8,17 % van het jaarlijkse brutoloon van 3 jaar terug en bedraagt in 2016 maximaal 3060,07€  U geniet van verschillende fiscale voordelen:

  • – Een voordeel op sociale bijdragen (21,5% tot 25%)
  • – Een voordeel op belastingen (tot hoogste schijf van 50%)
  • – Gemeentebelastingen (vaak rond de 7% maar kan oplopen tot 10% in functie van uw domicilie)

Deze spaarvorm is dus uitermate geschikt voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor  meewerkende echtgenoten.

IPT: Individueel Pensioentoezegging

Wij kunnen niet spreken over een VAPZ  zonder dat IPT aan bod  komt.  In tegenstelling tot de VAPZ wordt de IPT onderschreven door de vennootschap en niet op persoonlijke naam van de verzekerde.  Op die manier vermindert de verzekerde de vennootschapsbelasting met 33,99%.

Het bedrag voor een IPT wordt berekend in functie van een jaarlijks brutoloon en heeft geen maximum.  Daarenboven heeft U de mogelijkheid om een ‘Backservice’ te onderschrijven, dit is de tijd terugdraaien en de IPT te nemen voor alle jaren die U reeds in uw vennootschap doorbracht, en tot 10 jaren waar U werkte buiten uw vennootschap.  De bedragen kunnen dus oplopen, en de winst in vennootschapsbelastingen dus ook.

Wij ontmoeten U graag om de beste formule voor U te vinden, en functie van uw loon, bedrijfswinst, aantal jaren in uw vennootschap, enz.

Gratis offerte